Use of Clavitherapy after brain Stroke

 

I am a 51-years old physician. On August 02, 2008 in evening hours demonstrated suddenly intensifying dizziness, vomiting with loss of consciousness. Paresis of right upper and lower limbs proceeded simultaneously. After about 40 minutes I was admitted to hospital emergency unit and after preliminary analysis transported to stroke ward (at the Department of Neurology). Medical investigation revealed retention of urine and stool; in neurological investigation cerebellar asymmetry was affirmed on right side. Magnetic resonance investigation of head revealed vascular origin foci in white matter of both cerebral hemisphere along ventricles as well as in neighbourhood of IV entricle raised signal in T2-dependent scanning and ischemic focus in right hemisphere of cerebellum. By first 4 days of stay in neurological ward I was conscious though over-sleepy. I received following preparations: Metocard (Metoprolol), Areplex (Clopidogrel), Polfilin (Pentoxifiline), Betaserc, Polprazol (Omeprazole), Depakine chrono. After 9 days of stay, rehabilitation was begun. On 13th day I was discharged from hospital. I was further in lying position and needed cares of other persons . 
From half of September to half of December 2008 I was rehabilitated at home. In October 2008 I started walking by the help of a pair of crutches, I needed help at everyday life. Within September - December 2008r some new signs and symptoms such as: shoulder- hand syndrome, low back pain, intensifying pains of loins and chronic pains of right elbow with simultaneous weakness of right upper and lower limbs made difficult my everyday life. Beyond this I had further disorders in passing urine and bowel clearings. In December 2008 I noticed presence of white spots of different size (diameter from 1 mm to 4 mm) on skin of the whole body. Within these spots touch and pain sensibility (sensory functions) were disturbed. Skin in distal part of right upper and lower limbs was dry and rough and scaling off.
On hairy skin of head focal dandruff appeared. In second half of December 2008 control magnetic resonance of head revealed numerous petty foci of T2 -dependent raised signal in white mater both hemisphere of brain , somewhat more than shown in investigation from 05 August 2008. Situated in upper part of right hemisphere of cerebellum the focus was somewhat smaller than it was previously. In view of character of changes in brain, investigation of visual potentials was erformed getting normal results.

In spite of regular use of recommended medicines by consulted neurologist I was complaining of frequent strong dizziness and migraine type of pains. On 06.01.2009 I reported to dr. Ferdynand
Barbasiewicz in search of Clavitherapy (a modern direction of Reflexology).

During the first few minutes of very light stimulation by clavics (lat. clavus-nail) on the base of nose (so called third eye) between the brows, and back of head in midline under the basis of the skull, I felt strong burning sensation and strong difficult to bear expanding pain. After some minutes of stimulation this pain stood down and in my head I felt lightness, relaxation and feelings, that I "am without ailment", already after about 30 minutes I felt myself wrapped by pleasant widening warmness. Then, when doctor F. Barbasiewicz stimulated "white" spot (according to his nomenclature algostic-algodystrophic spots caused by demyelination process of nerve fibres) pain with burning sensation appeared within fraction of a second. After some stimulations on white spots pain and burning sensations were neutralized and towards my amazement after about 2 hours I regained full efficiency on right upper limb, wrist and on fingers, pains of right elbow stood down entirely and I could walk without the help of the crutches because right lower limb stood "stronger". I was very afraid of recurrence of this ailment. Within the next days the identical procedures were carried on though I was without ailment and doctor Barbasiewicz explained, that stimulations are necessary for fixation and consolidation of the effect of the therapy.
Clavitherapy was then continued by doctor Barbasiewicz for next 6 days. All signs and symptoms troubling me from the onset (August 2008) of the stroke disappeared. Till date I am healthy without any complains.

Data of the described patient:
Mian M. Musabbir M.D. Ph.D.
Specialist in Infectious/Communicable Diseases
ul. Błękitna 85
04-663 Warsaw, Poland
(All information about the patient and the case history are kept in
Archive of Clavitherapy, Strzeniówka, Jeżynowa 10, 05-830 Nadarzyn,
Warsaw, Poland).

Klawiterapia w Chorobach Zakaźnych

 

Mian M. Musabbir, Barbasiewicz Ferdynand 
Centrum Klawiterapii, Strzeniówka, ul. Jeżynowa 10
05-830 Nadarzyn, Warsaw, POLAND.

Wstęp

Od początku istnienia gatunku człowieka, borykał się on z „chorobami zakaźnymi”. Informacje o różnych chorobach zakaźnych znajdujemy w opisach pochodzących ze starych cywilizacji: hinduskiej, chińskiej, babilońskiej, egipskiej. W Starym Testamencie są opisy „trądu”. Hipokrates (460-377 p.n.e.) po raz pierwszy wprowadził termin „epidemia” w kontekście chorób zakaźnych. W XVIII wieku Plenczicz wysunął hipotezę o swoistych zarazkach. Do prawdziwych rewolucji w dziedzinie chorób zakaźnych przyczynili się Jenner, Pasteur i Koch. Współczesna medycyna odróżnia takie czynniki zakaźne jak: bakterie, wirusy, grzyby i pasożyty. Z nauką chorób zakaźnych związane są takie rozdziały medycyny jak : epidemiologia, immunologia, antybiotykoterapia.

Choroby zakaźne nieraz zdziesiątkowały ludzkość i dlatego skuteczne leczenie chorób zakaźnych było celem numer jeden wielu wybitnych lekarzy – naukowców. Ehrlich wprowadził salwarsan do leczenia kiły (1910r.), odkrycie przez Domagka w 1935r. sulfonamidów oraz przez Fleminga penicyliny w 1929r. zapoczątkowały rewolucyjny postęp w leczeniu chorób zakaźnych. Penicylinę wprowadzono do lecznictwa w 1940r.

Obecnie znane są tysiące gatunków bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów; co jakiś czas naukowcy opisują nowe chorobotwórcze gatunki czynników zakaźnych. Pod koniec XX wieku WHO określił wiek XXI wiekiem chorób zakaźnych. Śmiertelność i umieralność ludzi z powodu chorób zakaźnych w dalszym ciągu jest wysoka. Pomimo opracowania coraz to nowych preparatów do leczenia chorób zakaźnych przez cały czas trwa swoistego rodzaju wyścig pomiędzy człowiekiem a „zarazkami”. Ucieczka przez mutacje, pojawienie się nowych gatunków chorobotwórczych mikrobów jest wyzwaniem dla nauki medycznej.

Do dziś jeszcze nie ma szczepień, które zapobiegałyby wszystkim chorobom zakaźnym. Dostępne środki farmakologiczne są skuteczne w leczeniu tylko niektórych chorób a nieraz leki te są opracowane dla opóźnienia postępu choroby (np. AIDS). W innych przypadkach działania uboczne dostępnych preparatów, często toksyczne znamiennie ograniczają możliwość ich zastosowania. Koszty masowego leczenia niektórych chorób są tak wysokie, że jak do tej pory nie ma na świecie państwa, którego budżet wstrzymałby takie obciążenie finansowe.

Według założenia filozoficznego autorów niniejszego opracowania: wszechświat istnieje z powodu idealnej równowagi między „różnymi zjawiskami” dlatego jeśli istnieje jakaś choroba to musi istnieć możliwość jej wyleczenia. Organizm człowieka ma najbardziej rozbudowany i wyrafinowany układ odporności. Autorzy uważają, że „prawidłowy układ odporności” człowieka jest zdolny do zapobiegania wszelkim chorobom zakaźnym. Natomiast „prawidłowość/sprawność układu odporności” człowieka zależy od wielu czynników takich, jak: genetyka, pochodzenie geograficzne - klimat, poziom zamożności danego społeczeństwa, poziom higieny, poziom edukacji, nawyki żywieniowe, uzależnienia od środków odurzających, kultura i obyczaje, kondycja psychofizyczna. Z tego powodu najczęściej chory człowiek wymaga „leczenia” a w przypadku chorób zakaźnych układ odporności wymaga „immunomodulacji”.

Klawiterapia

Klawiterapia jest nowym kierunkiem diagnostyczno-terapeutycznym w medycynie mającym swój początek w latach 60-ych XX wieku. Twórcą tej nowej, pionierskiej metody jest polski psycholog dr Ferdynand Barbasiewicz.

Mechanizmy działania Klawiterapii mają podstawę naukową. Do zastosowania tej metody w diagnostyce i terapii konieczna jest szczegółowa znajomość: psychofizjologi, neurologii, anatomii w tym przede wszystkim układu nerwowego i układu krążeniowego człowieka. Naukowa podstawa tej metody różni ją od akupunktury czy akupresury. Metoda diagnostyczno-terapeutyczna Klawiterapii jest nieinwazyjna i jak do tej pory nie stwierdzono przeciwwskazań do jej zastosowania. Wyjątek stanowią: stany długiego i ciężkiego niedożywienia pacjenta z głęboką podatnością do zapaści enzymatyczno-metabolicznej na wszystkich poziomach endogennych oraz pacjent ze stymulatorem serca i pacjent po przeszczepie narządów. Z doświadczeń twórcy Klawiterapii wynika, że metoda ta jest niezwykle skuteczna m. in. w leczeniu chorób układu nerwowego: wszelkie bóle, np. bóle głowy, bóle reumatoidalne, krzyża, zaburzenia naczyniowo-ruchowe, np. migreny, zespół lodowatych kończyn; bóle i neuropatia na tle demielinizacyjnym; polineuropatia; sclerosis multiplex (MS); udar niedokrwienny; parkinsonizm; zaburzenia czynnościowe po niektórych operacjach neurochirurgicznych; zaburzenia czynnościowe po wypadkach komunikacyjnych; zaburzenia aparatu ruchowo-oporowego i korekta wad podstawy np. skolioza. Obiecujące efekty klawiterapii obserwowano w stwardnieniu bocznym zanikowym, zaburzeniach osobowości, nerwicach oraz w rożnego rodzaju chorobach zakaźnych.

W Klawiterapii przeprowadza się zabieg „wstępnego odreagowania" na skórze głowy będący wstępnym etapem diagnozy i/lub terapii. Kolejnym etapem jest piętrowa kolejność przywracania sprawności wykorzystując całą powierzchnię ciała. Zabiegi wykonuje się klawikami (łac. clavus-gwóźdź) na powierzchni skóry, nad anatomią układu nerwowego oraz na strefach i punktach biologicznie czynnych w tym także akupunkturowych. Zabieg ten wywołuje poprzez stymulację odruchowe procesy neurofizjologiczne-dermowisceralne na grupę receptorów: dermatomu i dalej poprzez neurochemiczne przekaźniki sygnałów oddziałuje się w sterowaniu biocybernetycznym na neurotom, miotom, sklerotom i za pośrednictwem układu nerwowego można sterować działaniem naprawczym na poziomie endogennym-subkomórkowym. Opisany proces sterowania biocybernetycznego pozwala niezwykle precyzyjnie i komplementarnie regulować, poprzez układ nerwowy, na poziomie endogennym: cytokiny, dopełniacz, interferony, endorfiny i inne endogenne czynniki do których inne metody terapeutyczne nie mają jeszcze dostępu naprawczego.

Klawiterapia a choroby zakaźne

Przy diagnostyce chorób zakaźnych metoda klawiterapii korzysta z tych samych procedur jak medycyna oficjalna. Przy leczeniu klawikami wykorzystywane są naturalne zasoby organizmu chorego dlatego pierwszym krokiem jest skuteczna odbudowa odporności immunologicznej człowieka. Organizmy ludzi, zwierząt i roślin mają zdolności samoregulowania swoich funkcji, samozdrowienia a czasami samoregeneracji utraconych organów i narządów. Ponieważ odruchowe sterowanie odpornością w organizmie człowieka odbywa się za pośrednictwem i pod nadzorem układu nerwowego a klawiterapia właśnie rozpoczyna się od odreagowania centralnego, obwodowego i wegetatywnego układu nerwowego, oczekiwana skuteczność terapii jest jak najbardziej logiczna. W celu odbudowy układu odporności przeprowadza się odreagowanie nerwowe jeden raz dziennie przez okres 2-3 tygodni. Dwa razy dziennie (przez 2-3 tygodni) klawikowane są po obu stronach ciała punkty: krwiotwórcze, odpornościowe, kortyzonowe, odtruwające organizmu, punkty aktywacji stymulacyjnej szpiku kostnego, udrożnienie czynności wątroby. W bardzo ciężkich stanach chorobowych w celu odbudowy odporności trzeba klawikować całą powierzchnię skóry ze szczególną koncentracją nad układem kostnym człowieka. Sterowanie klawikami umożliwia również skierowanie komórek odpornościowych, przeciwciał, cytokin, interferony i innych czynników-mediatorów do chorego organu w celu szybkiego zwalczania zakażeń.


Przypadki wyleczenia chorób zakaźnych metodą Klawiterapii:

W archiwum Klawiterapii gromadzone są dokumenty i opisy wyleczenia wielu chorób zakaźnych, w tym:

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C; 7 przypadków

Grzybica narządów rodnych u kobiet; 1 przypadków

Opryszczka wargowa; ponad 100 przypadków

Półpasiec; ponad 100 przypadków

Wirusowe zapalenie oskrzeli; ponad 100 przypadków

(Wszelkie dane i opisy przypadków znajdują się w Archiwum Klawiterapii, Centrum Klawiterapii, Strzeniówka, Jeżynowa 10, 05-830 Nadarzyn, Warszawa, Polska.

Additional information