UWAGA!!!

W erze komunikacji elektronicznej widzę w Unii Europejskiej niepokojąco nadmierny rozrost bardzo drogiej administracji, której stan osobowy na dzień dzisiejszy sięga ponad 250.000 osób. Tym bardziej, że praca administracji brukselskiej jest w części dublowana z także przerośniętą administracją poszczególnych państw członków UE. – PILNE WPROWADZENIE POWSZECHNEJ OSZCZĘDNOŚCI.
Drugi problem to mnogość jałowych konferencji, szkoleń i przesadnych dotacji finansowanych z budżetu UE, syzyfowa działalność, rozrzutność i nadopiekuńczość za bardzo duże wewnętrzne zadłużanie się. – PILNE WPROWADZENIE POWSZECHNEJ OSZCZĘDNOŚCI.
Trzeci problem mimo przerośniętej etatowo administracji UE, to widzę brak stosunkowo wczesnej i skutecznej kontroli związanej z WYPRZEDZENIEM KRYZYSU W STREFIE EURO (wcześniej: Irlandia, obecnie Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania, a ostatnio Węgry, - i kto wie co dalej z euro?), – PILNE WPROWADZENIE KONTROLI WYPRZEDZAJĄCEJ SYTUACJE KRYZYSOWE, A OSOBY KTÓRE ZANIEDBAŁY PRZEWIDYWANIE KRYZYSU EURO, POWINNI BYĆ ZWOLNIONE DYSCYPLINARNIE (BEZPOOWROTNIE) Z PRACY W ADMINISTRACJI UE, TO SAMO DOTYCZY ADMINISTRACJI PAŃSTW Z GRUPY OBJĘTEJ KRYZYSEM W EURO. ZANIEDBANIA ADMINISTRACJI I ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNE URZĘDNIKÓW POWINNY BYĆ POWSZECHNIE NAGŁOŚNIONE W MASMEDIACH, - WNIOSEK: PRZESTROGA I BARDZO DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ.
Czwarty problem to niebezpieczny wzrost zadłużenia wewnętrznego wielu państw należących do UE i samej Centrali Unii Europejskiej, - WNIOSEK: PRZESTROGA I BARDZO DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ.
Piąty problem to chroniczny brak wszelkiej, konkurencyjnej innowacyjności UE w porównaniu z wiodącymi na świecie gospodarkami i nawet w większości wiodących gospodarczo państw w samej Unii Europejskiej, - WNIOSEK: PRZESTROGA BRAK KONKURENCYJNOŚCI I PRZYŚPIESZENIE INNOWACYJNOŚCI W DODATKOWYCH ZYSKACH Z KONKURENCJ MIĘDZYNARODOWEJ.
Szósty problem to brak otwartych konkursów i badań psychologicznych na wszelkie stanowiska w wyborze najlepszych kandydatów w administracji UE, WNIOSEK: PRZESTROGA I PRZYŚPIESZENIE ROZWOJU UE, - SAME ZYSKI.
Siódmy problem to niezwykle zaniedbana zdolność obronna UE także przed rodzimym terroryzmem i jego ewentualnymi LOKALNYMI usługami.
Generalnie Unię Europejską popieram we wszystkich strukturach poziomych i pionowych. – Jest to wspaniała forma koniecznej integracji w rywalizującym świecie i w BEZPIECZEŃSTWIE EGZESTENCJONALNYM LUDNOŚCI I W NATURZE.
- „… szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”.
Zagrożenia związane z kryzysową dewastacją środowiska naturalnego jak dotychczas nie mają pełnego, holistycznego odzwierciedlenia w literaturze światowej, a tym samym w świadomości przeciętnego człowieka i w jego sumieniu, które jest stróżem wyboru decyzji etyczno-moralnych szczególnie w nagannym działaniu od myśli do czynu w bezpieczeństwie egzystencjonalnym i ochronie środowiska naturalnego.
UWAGA! Obszerne wyniki badań ale nie wyczerpujące wszystkich w/opisanych uwarunkowań, zagrożeń nad klimatem są szeroko opisane także na stronie internetowej, bez propozycji rozwiązań technicznych w bezpieczeństwie egzystencjonalnym i naprawie zdewastowanej NATURY: www.climatecrisis.net


UWAGA!!! STAN DEWASTACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO, KLIMATU ZNALAZŁ SIĘ NA GRANICY SAMOUNICESTWIENIA SIĘ LUDZKOSCI I OTACZAJĄCEJ, ŻYCIODAJNEJ NATURY. WIEMY CO JEST PRZYCZYNĄ ZAGROŻENIA W NATURZE. WIEMY JAK PRAGMATYCZNIE NAPRAWIĆ ZNISZCZONE ŚRODOWISKO NATURALNE, KLIMAT. WIEMY SKĄD POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA REALIZACJĘ W/W CELÓW.
DOSYĆ JAŁOWYCH KONFERENCJI NA TEMAT KLIMATU ORGANIZOWANYCH ZA BARDZO DUŻE PIENIĄDZE. Dosyć mielenia w masmediach, książkach i w Internecie o zagrożeniach klimatycznych.
– MAM NADZIEJĘ, ŻE NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ JESIENNĄ ONZ RZĄDY POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW PRZYGOTUJĄ REALNE PROGRAMY ZAPOBIEGANIA POWODZI I SUSZY NA SWOIM TERYTORIUM WEDLE W/W ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. PRZYSTOSUJĄ REGULACJE I ROZWIĄZANIA PRAWNE DO ICH REALIZACJI. PRZYGOTUJĄ TAKŻE PROGRAM INTENSYWNEGO ROZWOJU ENERGII ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. NATOMIAST PAŃSTWA O ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII PRZYGOTUJĄ PRODUKCJĘ URZĄDZEŃ DO OPISANEJ INFRASTUKTURY, TRANSPORTU I JEJ INSTALACJI W ZAPOBIEGANIU POWODZI I SUSZY ORAZ W POZYSKANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.
Jeśli ludzkość nie naprawi zniszczonego KLIMATU I środowiska naturalnego w pierwszej połowie XXI wieku, min. WEDLE OPISANYCH WSKAZAŃ warunkującego bezpieczeństwo i przetrwanie egzystencjonalne człowieka, fauny i flory. TO NATURA DALSZYM WZROSTEM EKSTREMALNOŚCI ŻYWIOŁÓW I KATAKLIZMÓW całkowicie zniszczy wszelkie warunki egzystencjonalne CZŁOWIEKA I PRZYRODY. - Gorąco proszę podczas czytania mieć na uwadze i w wyobraźni los egzystencjonalny za 50 lat naszych dzieci, wnuków i ich dzieci oraz fauny i flory, najogólniej - klimatu.
Każdym państwie powinny być powołane zespoły kilkuosobowe specjalistów od: klimatu, meteorologii, geodezji, geologii, gospodarki wodą niezasoloną (hydrolog), ekonomii, zasobów struktury żyzności gleby i prawnik. Wymienieni specjaliści wykonają w czasie do 2015 roku plany na podstawie map geodezyjno-wysokościowych, adaptacji terenów przyległych do rzek pod planowane poldery wodne i budowy małej retencji na wzniesieniach wg opisanych w tej książce sposobów rozwiązań projektowych. Obliczą wstępnie koszty środków i robocizny do ich wykonania. Opracowania końcowe powinny być zatwierdzone ustawą przez parlamenty państwowe. Całość bilansu dokumentacji powinna być opublikowana na jesiennej sesji ONZ w 2016 roku. Natomiast środki finansowe pozyskiwane z kopalin, ich przetwarzania i spalania powinny być na podstawie ustawy parlamentarnej zbierane od 01.01,2013 roku na konto światowego funduszu ONZ tylko dla naprawy, odbudowy utraconego klimatu wg wyżej opisanych propozycji, a wyrażonych w planach i kosztorysach realizacji poszczególnych państw, pod ścisłym nadzorem komisji ONZ składającej się także w/w organizacji.
Polska z uwagi na krótkotrwałe zagrożenia powodziowe i niedobory egzystencjonalno-bytowe wody niezasolonej w rozszerzającej się, długotrwałej suszy, w niektórych rejonach, powinna zagospodarować wodę wg opisanej propozycji w małej retencji dla odbudowy klimatu i rolnictwa. Wówczas wzmocnimy trwałość bezpieczeństwa egzystencjonalnego i rozszerzymy eksport dobrej polskiej żywności.


DLA SZANOWNYCH CZYTELNIKÓW, łączę najlepsze pozdrowienia, autor przekazanych propozycji
i rozwiązań, altruistyczny darczyńca, - umiarkowany optymista,


Ferdynand Barbasiewicz

20) Szanowny Czytelniku, walka fizyczna i prawna z chuliganami „kibolami” jest nieporozumieniem, słabością wiedzy władzy, irracjonalną oceną „wspaniałych kryształów”, na które jest olbrzymie społeczno-zawodowe zapotrzebowanie. Te naganne zachowania chuligańskie na stadionach stanowią potrzebę pokazania się w grupie nieformalnej, a zarazem są wstępną naturalną selekcja ujawniającej się młodzieży z objawami agresji, swoistej ich „determinacji” w konfrontacji fizycznej z siłami porządkowymi. Tę agresywną młodzież należy starannie ustalać, opracowywać i w odpowiednim czasie przejmować dla programów kadrowych, szkoleniowo-adaptacyjnych w zawodach, w których potrzebna jest kontrolowana agresja, odwaga, determinacja w walce, działanie w trudnych, zagrożeniowych sytuacjach (np. interwencyjne zwarte oddziały policji, niektóre jednostki wojskowe, straż pożarna, oddziały dla sytuacji kryzysowych, wiele dyscyplin sportowych, ratownictwo itp.). Młodzież trudna to są „wspaniałe kryształy”, które należy starannie i rozumnie szlifować poprzez atrakcyjne programy. Darować drobne czyny chuligańskie i wykroczenia a nie wyrzucać poza margines normalnego społeczeństwa lub do więzienia na progu życia dorosłego. Natomiast pojedyncze przypadki ewidentnie bandyckie należy z całą surowością prawa karać sądownie.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 21

19) Tunelowa komunikacja przyszłości z napędem plazmowym. www.klawiterapia.com/transkom

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 20

16) Kontenerowa, lokalna oczyszczalnia ścieków (gnojowicy) z zastosowaniem filtru ze somy prasowanej, która po utylizacji z dodatkiem dolomitu, a także mineralizacji przez rodzime dżdżownice wraca na pole uprawne, łąki i pastwiska jako bogata w żywe bakterie próchnica, zasilająca strukturę żyzności gleby, a woda po dotlenieniu może być rozprowadzona lokalnie do gleby uprawnej.
UWAGA! Struktura żyzności gleby z żywą próchnicą (florą bakteryjną z dżdżownicami i innymi stworzeniami) stanowi najkorzystniejsze warunki do prawidłowej zdrowotnie wegetacji wszelkich roślin uprawnych. Ponadto tak żyzna gleba ma strukturę porowatą jak gąbka, zdolną do przyjęcia wody nawet z intensywnych opadów. Stąd pochodzi pragmatyczne twierdzenie, że gleba uprawna o bogatej florze bakteryjnej jest największą retencją dla sprawnego, nadążnego przyjęcia wody nawet z intensywnych opadów deszczu. Jednak od kilku dekad rolnicy nie stosują wywożenia obornika i nie stosują przed i poplonów z roślin azotowych (np. łubin, facelia, itp.), albowiem wygodniej jest wywieść i rozlać gnojowicę bez próchnicy. Wygodniej jest rozsypać nawozy chemiczne i mineralne albowiem te procesy są mniej pracochłonne. Do tego nieszczęścia, braku próchnicy dochodzi częste stosowanie pestycydów, którymi zabija się wszelkie robactwo m.in. dżdżownice, inne stworzenia i bakterie, które bogato mineralizują glebę uprawną. Sadownicy mają ustawowy obowiązek wykonywania oprysków sadów wieczorami by nie zabijać pszczół. Natomiast nie myśli się o ochronie dżdżownic, bakterii i innych stworzeń, które po zachodzie słońca żerują często na powierzchni gleby, są ważne w ekosystemie żyzności gleby uprawnej w wegetacji wszelkich kultur roślinnych, uprawnych. Rolnicy w czasie wegetacji zboża i innych roślin uprawnych stosują opryski pestycydami w walce z grzybami i innymi pasożytami roślin oraz herbicydami dla niszczenia różnych chwastów.
Od dwóch dekad nagłaśniane są zamiary by słomę i zboże oraz inne nasiona przeznaczać na paliwo ekologiczne. Ludzie, którzy głoszą takie propozycje są niebezpieczni dla ekologii i nie maja pragmatyzmu logicznego. Przecież to zboże lub inne nasiona w pozyskanym nadmiarze, gdyby wysiano tuż po żniwach, to można by dużą masę zieloną zaorać w końcu września tuż przed terminem zasiewów ozimych dla odbudowy flory bakteryjnej. Bogactwo flory bakteryjnej w glebie wnosi nieocenione korzyści dla zdrowszej wegetacji zbóż i innych roślin uprawnych. Wówczas trzeba o wiele mniej nawozów chemicznych, oprysków w formie pestycydów i herbicydów. Zboża, warzywa, owoce i rośliny pastewne, trawa, wyhodowane na florze bakteryjnej są zdrowsze a mięso i mleko znacznie bogatsze i smaczniejsze.
UWAGA!!! Obecnie gleba bez żywej próchnicy po kilku tygodniach suszy skawala się powierzchniowo w swoistą „cegłę”, jest nieprzesiąkliwa i nie przyjmuje wody z opadów deszczu, która żywiołowo spływa z pól uprawnych, wywołując gwałtowne wezbrania i powodzie, a także zabiera spłukiwane nawozy chemiczne i zalegającą powierzchniowo gnojowicę do rzek, i do morza, zatruwając środowisko naturalne, wywołując niebezpieczną dla wszelkiego życia w wodzie sinicę bez tlenową, patrz: - www.klawiterapia.com/maszrol.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 17

13) Obronność „humanitarna głowica bojowa”. dla skutecznego niszczenia napędów wrogich pojazdów bojowych w powietrzu: samolotów i helikopterów (humanitarna bo daje pilotowi 3 sekundy na uruchomienie katapulty lub bezwzględne opuszczenie pojazdu), rakiet. Wyłączania w dowolnym czasie napędów pojazdów pływających na wodzie i jeżdżących na lądzie, a także skutecznego i bezpiecznego obezwładniania w czasie 2-3 sekund wrogiej piechoty lub chuliganów np. na trybunie stadionu.
UWAGA!!! Z oceny ekspertów obronności wynika, że gdyby w 1939 roku „humanitarna głowica bojowa” ze skrawkami foli była na logistycznym wyposażeniu Wojska Polskiego (a technicznie i technologicznie było to możliwe), to nie byłoby II wojny światowej. - Wówczas ostrzelanie samolotu bojowego skrawkami foli sprawiłoby oklejenie filtrów wlotu powietrza, a pilot każdego samolotu bojowego dostałby 3 sekundy na jego opuszczenie lub włączenie katapulty, a maszyna musi spaść i rozbić się. Na humanitarną głowicę bojową do chwili obecnej nie ma żadnego sposobu przeciwdziałania. Przy zastosowaniu głowicy humanitarnej we wszystkich państwach lotnictwo bojowe nie ma sensu istnienia. Koniec z wszelkim bezkarnym bombardowaniem tego co stworzył człowiek i NATURA, To samo dotyczy wszelkich pojazdów bojowych na wodzie i lądzie. Po wyposażeniu armii poszczególnych państw wszelkie konflikty zbrojne, wojny, działania militarne, handel bronią, nie będą miały sensu, same oszczędności - czytaj więcej na niżej podanej stronie internetowej. „…szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”

Skuteczne i bardzo szybkie rozminowanie terenów metodami fizycznymi i biologicznymi, które po byłych wojnach jeszcze zalegają w wielu państwach i często ranią lub zabijają ludzi i zwierzęta, - jest wyczerpująco opisane na stronie – www.klawiterapia.com/dyskpo.

Rozdział następny >>

Eden XXI wieku - 14

Additional information