Antropocybernetyka

w psychogennym biocybernetycznym warunkowaniu submolekularnymHistoryczna filogeneza antropologiczna współczesnego człowieka w warunkowaniu psychogennym stworzyła ewolucyjne endogenne możliwości sterowania dermovisceralnego czynnikami molekularnymi biocybernetycznej klawiterapii.

Barbasiewicz Ferdynand 

Proces historyczny formułujący antropocybernetykę w neurofizjologicznym psychogennym biocybernetycznym warunkowaniu submolekularnym ludzkiego programu dna/rna w jądrze komórki, sięga okresu jeszcze przed eosimios około 40 milionów lat. kiedy to powstało filogenetyczne oddzielenie wyższego gatunku zwierzęcego, z którego ewolucyjnie wyalienował się współczesny człowiek.Antropocybernetykę anatomo-fizjologiczną i psychogenne warunkowanie człowieka oraz endogenne odruchowe sterowanie biocybernetyką molekularną endogennymi czynnikami badam, eksperymentuję i opisuję od początku lat 60–tych XX wieku. Wówczas studiując na ówczesnym Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, było mi dane poznać osiągnięcia odkrywcze prof. Iwana Piotrowicza Pawłowa, laureata Nagrody Nobla za odkrycie odruchów warunkowych w psychogennym warunkowaniu psów. Drugą osobą, która zainspirowała mnie cybernetyką były wcześniejsze odczyty i seminaria prof. Henryka Greniewskiego przed ukonstytuowaniem się w 1962 roku Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego. Od początku działalności PTC aktywnie przez 13 lat interesowałem się i uczestniczyłem w seminariach i ćwiczeniach realizowanych w Sekcji Biocybernetyki PTC.

Antropocybernetykę anatomo-fizjologiczną w filogenetycznym rozwoju człowieka i biocybernetykę molekularną badam także klinicznie, eksperymentuję i opisuję od początku lat 60 – tych. Program DNA/RNA istniejący w jądrze komórkowym współczesnego człowieka był warunkowany psychogennie pokoleniowo na przestrzeni wielu milionów lat w warunkach niezwykle trudnej egzystencji (permanentne życie w egzystencji zagrożenia fizycznego, w brudzie, smrodzie i głodzie). Kiedy to nasz praprzodek musiał liczyć w przetrwaniu tylko na samego siebie.

Historyczne modelowanie psychogenne w pokoleniowym warunkowaniu programu ludzkiego DNA/RNA w jądrze komórki, które obecnie przy dobrym dokrwieniu, racjonalnym żywieniu i stosownych ćwiczeniach fizycznych organizmu steruje optymalną do wieku produkcją molekularnych czynników endogennych i submolekularnych sterowników, neurochemicznych przekażników, stanowiących o odporności immunologicznej. Dobrej kondycji zdrowotnej na wszystkich poziomach endogennych. Wszystkie molekularne czynniki endogenne w liczbie 3 milionów, w tym kilkadziesiąt tysięcy różnych rodzajów selektywnych przeciwciał i neurochemiczne submolekularne przekaźniki w liczbie około 10 milionów, które znajdują się w krwi obwodowej zdrowego człowieka. Są produkowane wedle programu DNA/RNA z jądra komórek na wszystkich poziomach endogennych (dermatomu i tkanki łącznej; neurotomu, układu nerwowego; myotomu, mięśni; sclerotomu, kości i okostnej) przy dobrym, także dystalnym dokrwieniu. Jak już nadmieniłem ten swoisty kosmos znajduje się w krwi obwodowej zdrowego człowieka. W stanach kryzysowych organizmu ludzkiego z powodu zaburzeń emocjonalnych (silne i długotrwałe stresy, frustracje, irytacje, afekty wyzwalają zapisane w historii pokoleniowej przeżycia w programie jądra DNA/RNA, które powodują łatwiejsze powstawanie zaburzeń emocjonalnych, a w tym nerwice, zmiany psychosomatyczne, infekcje, a także bywają przyczyną urazów fizycznych, zaniedbań zdrowotnych w produkcji molekularnych czynników endogennych na w/w poziomach. Wymienione zaburzenia emocjonalne ograniczają i zaburzają poprzez niedokrwienie produkcję w ilości i jakości molekularnych czynników endogennych i neurochemicznych sterowników na poziomie submolekularnym, w rozumieniu subkomórkowym. Co jest zwiastunem zaburzeń psychosomatycznych stanowiących 80% wszelkich dolegliwości współczesnego człowieka. Wówczas, gdy nie ma dobrego dokrwienia to sprawia częściową zapaść enzymatyczno-metaboliczną i osłabia produkcję molekularnych czynników endogennych i submolekularnych sterowników neurochemicznych, stanowiących o podatności do różnych zaburzeń zdrowotnych, a przede wszystkim opornych lekowo.

Mimo w/w ograniczeń niedokrwiennych komórek i tkanek istnieje pełna możliwość starannego dokrwienia poprzez stymulację klawikami (lat. clavus – gwóźdź) lub znanymi patyczkami do szaszłyków na receptory skórne, unerwione włókna kolagenowe, punkty biologicznie czynne i układ nerwowy. Staranne dokrwienie komórek i tkanek wszystkich poziomów endogennych. gdy doprowadzimy w wymuszony sposób poprzez stymulację dermovisceralną do zaniedbanych z częściową zapaścią enzymatyczno-metaboliczną stref morfologicznych świeżą krew i wzmocnimy planowymi ćwiczeniami klawiterapii. Wówczas przez błonę komórki doprowadzimy stosowne dożywienie z krwi i ruszy po kilku dniach zgodnie z programem dna/rna optymalna do wieku produkcja niedoborów molekularnych czynników endogennych i sterowników neurochemicznych przywracających dobrą kondycję zdrowotną człowieka.

Metoda molekularna dermovisceralna w zastosowaniu biocybernetycznej klawiterapii dysponuje opracowaniem 1100 algorytmów biocybernetycznych z siecią czynności W ZDECYDOWANEJ WIĘKSZOŚCI zweryfikowanych klinicznie, opracowanych dla różnych rodzajów zaburzeń zdrowotnych, także opornych lekowo, które można skutecznie likwidować w 7-10 dni w domu na krześle bez hospitalizacji.

Więcej informacji o metodzie molekularnej dermovisceralnej w biocybernetycznej klawiterapii jest w książkach: Klawiterapia i w Atlasie klawiterapii oraz w publikacjach na niniejszej stronie internetowej.

Z powodu przewlekle „chorej” organizacyjnie z ciągłym brakiem finansów służbie zdrowia (bardzo długie terminy oczekiwań do specjalistów) oraz lekami z wieloma szkodliwymi przeciwwskazaniami dla organizmu chorego człowieka, mamy do czynienia z nieskrywaną eutanazją. Tak trzeba po imieniu nazwać warunki opieki zdrowotnej ludzi chorych przewlekle na jednostki oporne lekowo w Polsce.

Ten krytyczny stan możemy radykalnie zmienić wprowadzając na Wydziały Biologii Uczelni Wyższych kierunek zawodowy specjalistów molekularnej dermovisceralnej biocybernetycznej klawiterapii (nieinwazyjna), co w niedalekiej przyszłości przyczyniłoby się do częściowej około 30 miliardów złotych oszczędności w budżecie rocznym jakie łożymy na służbę zdrowia. Część tych pieniędzy można by przeznaczyć na kształcenie specjalistów z molekularnej biocybernetyki, na badania kliniczne oraz na wdrożenie projektów technicznych dla ekologii i klimatu zawartych w e-ksiązce EDEN XXI WIEKU.

Jednocześnie informuję z satysfakcją, że na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu obroniono pierwszą pracę magisterską na temat: KLAWITERAPIA jako nieinwazyjna metoda w resocjalizacji psychologicznej i neurofizjologicznej, napisanej przez Ryszarda Gąsierkiewicza, której promotorem była dr Lucyna Kapka-Skrzypczak.

„…dbając o warunki egzystencji w zgodzie z NATURĄ, szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”

Z wyrazami szacunku łączę najlepsze pozdrowienia,

Ferdynand Barbasiewicz, autor klawiterapii i e-książki EDEN XXI WIEKU.