DIAGNOZA KLAWITERAPEUTYCZNA I REGULACJA CZYNNIKAMI ENDOGENNYMI (WŁASNYM INTERFERONEM I LIPIDAMI) ZABURZONYCH NERWOWYCH POTENCJAŁÓW WŁASNYCH I WZBUDZANIE (REGENERACJĄ) UTRACONEGO PRZEWODNICTWA SYGNAŁÓW NERWOWYCH WE WŁÓKNACH NERWOWYCH (NEUROPATIA) A TAKŻE W ZMIANACH WTÓRNYCH, USKODZONEGO PLAKAMI (fr. plaque) MÓZGU W MULTIPLE SCLEROSIS – MS. (stwardnienie rozsiane) - (własne autorskie odkrycie naukowe w 1988 roku).

Wedle psychologii różnic indywidualnych człowieka, istnieją osobnicy o niezwykle silnej podatności do przeżywania stresów, frustracji i długotrwałych irytacji powodujących znerwicowanie organizmu łącznie z silną traumą nerwowo – mięśniową, niedokrwiennością itp. Różne wielokrotne przykre przeżycia negatywne emocjonalnie, traumatyzują cały organizm. Najczęściej dotyczy to ludzi o temperamencie sangwinicznym, cholerycznym. Natomiast temperament z dominacją melancholiczną powoduje z reguły wycofanie się tych osobników z różnych trudnych i zagrożeniowych sytuacji. Osobnicy ci są z natury słabi i niezwykle silnie emocjonalnie przeżywają sytuacje stresowe, frustracyjne, wyrażane w częstych, i długotrwałych irytacjach, lękach, depresjach itp. przykrych stanach. Te przykre przeżycia emocjonalne poprzez psychogenne warunkowanie aktywizują adrenalinę w krwi, która stymuluje równolegle kortyzol (hormon stresu) i poprzez nerwowy układ współczulny obkurcza mięśniówkę naczyń krwionośnych i układ mięśniowy, i utrzymuje te stan w zbyt długim czasie, zdecydowanie za długim czasie niż u innych ludzi. Ten stan wywołuję i utrzymuje zbyt długo niedokrwienność całego organizmu. Stan ten w dłuższym czasie, w wyniku niedokrwienności powoduje podatność do zapaści a nawet zapaść enzymatyczno – metaboliczną na ww. poziomach endogennych. Ponadto sprawia wytwarzanie na poziomie myotomu noradrenaliny, która wzmaga styki na synapsach komórek nerwowych, pogłębiając dalszą niedokrwienność, traumatyzując cały organizm. W tym spatologizowanym stanie leży przyczyna początkowo: długo czasowych napięć korowych i ośrodkowych wywołujących niedokrwienność różnych struktur mózgu, móżdżku, pnia mózgowego, rdzenia, ogólnej obwodowej traumy nerwowej i mięśniowej, mrowień, parastezji, zaburzeń czucia a nawet spastyczność w kończynach, rozległą niedokrwienność także w kończynach z zespołem lodowatych dłoni i stóp, zaburzenia: równowagi, wzroku, pęcherza moczowego itp. objawów charakterystycznych dla SM. W tych specyficznych procesach typologii osobniczych jest przyczyna neuropatii, multiple sclerosis (stwardnienie rozsiane), polineuropatii. Długo trwałe w/opisane zaburzenia naczyniowo – ruchowe i niedokrwienne sprawiają podatność do zapaści a nawet zapaść enzymatyczno – metaboliczną na wszystkich poziomach endogennych a szczególnie neurotomu, gdzie dochodzi do obniżenia produkcji m.in. interferonów, cytokin, dopełniaczy, endorfin i wielu innych mniej znanych i nieznanych czynników endogennych, obniżających odporność immunologiczną organizmu. Ten stan sprawia, że niedobór w krwi obwodowej interferonów i lipidów wywołuje demielinizację w postaci plak w niektórych strukturach ośrodkowych mózgu i włóknach nerwów obwodowych. Jak wiemy struktura budowy mieliny składa się z jednej cząsteczki interferonu i z dwóch cząsteczek lipidów. Moje odkrycie związane z zaburzeniami nerwowych potencjałów własnych i utraty przewodnictwa sygnałów nerwowych wyraża się w białych plamkach algostycznych – niedokrwiennych na skórze głowy, nad miejscem demielinizacji i w konkretnym włóknie nerwowym. Co powoduje te algostyczne białe plamki o średnicy od 1 mm do nawet 2 - 3 centymetrów kwadratowych? Otóż tam, gdzie występują plaki demielinizacyjne uwalniają się silne intensywne sygnały, które zakłócają – wzmagając z kortyzolem funkcje nerwowego układu współczulnego, sterującego obkurczeniem mięśniówki naczyń włośniczkowych i niedokrwiennością struktury morfologicznej tkanek nad uszkodzoną demielinizacją włókna nerwowego. Te miejsca w formie i kształcie różnej wielkości plamek algostycznych, niedokrwiennych, w których uwalniają się silne sygnały nerwowe własne z powodu utraty - zaniku pierwszej warstwy mielinowej, charakteryzują się niezwykle silną przeczulicą bólową pod lekkim stymulowaniem skóry klawikiem lub wykałaczką. Żeby łatwiej było wykryć na powierzchni skóry plamkę algostyczną, niedokrwienną z powodu uwalniania się sygnałów nerwowych przez strefę objętą częściową demielinizacją, trzeba równymi szpalerkami klawików, patyczków do szaszłyków lub wykałaczek stymulować skórę - patrz sposób trzymania i kilka krotne bodźcowanie na głowie i plecach od podstawy czaszki, szerokością głowy, aż do pośladków. Bodźcowanie wykonujemy, aż do uzyskania wyraźnego przekrwienia, zaróżowienia się skóry. Działanie stymulacyjne wzdłuż kręgosłupa - patrz Atlas klawiterapii str. 38 trzeba wykonywać, albowiem w tej strefie anatomicznej najłatwiej jest zaktywizować funkcje endogenne na wszystkich poziomach dermatomu, neurotomu, myotomu i sclerotomu. Ponadto w tej strefie anatomicznej, pod wpływem działania stresów najdłużej utrzymuje się niedokrwienność i tu najczęściej występuje endogenna podatność do zapaści enzymatyczno – metabolicznej, wywołująca na poziomie neurotomu podatność a nawet neuropatię z powodu demielinizacji włókien nerwowych. Wówczas na tle zaróżowionej skóry łatwiej i wyraźniej dostrzeżemy niedokrwienne plamki. Jak regulować zaburzone wartości nerwowych potencjałów własnych we włóknach nerwowych, potwierdzonych badaniami EMG w ich osłabionej latencji końcowej? Otóż trzeba jednym lub dwoma klawikami lub wykałaczkami (zależy od wielkości plamki) uciskać – stymulować przez kilkadziesiąt sekund dokładnie całą powierzchnię plamki, aż do zniesienia przeczulicy bólowej i przekrwienia skóry i odzyskania normalnego czucia, i do zaniku plamki. Ta stymulacja sprawia, że interferony i lipidy ocechowane nano radiostacją na poziomie endogennym, znajdujące się w krwi obwodowej, pod wpływem impulsów, stymulacji bez inwazyjnego kłucia i aktywacji neurochemicznych przekaźników, mediatorów molekularnych zagregują się w miejscu ubytku mieliny lub plaki. Jeszcze inaczej, warto wiedzieć, że interferony i lipidy własne, przy zaktywizowanej klawiterapią produkcji ich na poziomie endogennym, są ocechowane i wyposażone w swoistą nano radiostację molekularną, która bezbłędnie, pod wpływem stymulacji klawikami w plamki algostyczne, powoduje swoisty tropizm, naprowadzenie w miejsca demielinizacji i sprawi ich udaną agregację w strefę osłabionej początkową demielinizacją izolacji włókna nerwowego. Podobny proces zachodzi gdy inwazyjnie, nie opacznie ukłujemy się, wówczas również natychmiast w miejscu rany samoczynnie agregują się osocze, płytki krwi i inne czynniki krzepliwości, i różne przeciwciała. Oczywiście takie zabiegi trzeba powtórzyć przez kilka kolejnych dni dla utrwalenia produkcji interferonów i lipidów na poziomie endogennym i odbudowy zewnętrznej warstwy izolacji włókna nerwowego. Te opisane zabiegi regulują i utrwalą także prawidłowe wartości nerwowych potencjałów własnych. Po takiej 7-10 dniowej stymulacji proszę wykonać kolejne badania EMG. Na pewno będą właściwe wartości nerwowych potencjałów własnych w ich latencji końcowej. 

Natomiast, gdy mamy stan algodystrofi na skórze, martwą z zapaścią enzymatyczno – metaboliczną, bez czucia plamkę o fakturze pergaminu, to wówczas należy uciskać przez 2-3 sekundy prostopadle klawikiem lub wykałaczkami na całej powierzchni tej zmiany skórnej – patrz Atlas klawiterapii str. 18. Po kilku uciśnięciach nastąpi przywrócenie dzięki aktywacji neurochemicznych przekaźników czucia i agregacji interferonów i lipidów w strefie demielinizacji włókna nerwowego lub plaki w mózgu, i w czasie jednej sekundy odczuje się przenikający ból, który natychmiast ustępuje. Czynność tę trzeba powtarzać na całej powierzchni plamki, aż nie będzie bólu. Jeśli na całej powierzchni plamki będzie normalne czucie i nie będzie nigdzie bólu to znaczy, że zostało przywrócone przewodnictwo sygnałów nerwowych we włóknie nerwowym. Całkowita utrata mieliny na włóknie nerwowym została w kilka minut odbudowana poprzez agregację interferonów i lipidów z krwi obwodowej. Tym samym została przywrócona funkcja sprawnego przepływu sygnałów z mózgu do określonych efektorów struktur zawiadywania nerwowego. Po kilkunastu minutach wyłoni się w tym miejscu aktywny, wyraźny dermografizm (pęcherzyk z osoczem) skórny. Tak silny jak po użądleniu komara u alergików, ale po kilku godzinach zaniknie. Czynność tę trzeba przez 7-10 dni a niekiedy nieco dłużej powtarzać, aż do utrwalenia sprawnej funkcji. Skuteczność przywracania przewodnictwa sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych możemy także monitorować badaniami EMG a w mózgu MRI. Nastąpi całkowita regeneracja - odbudowa mieliny a pacjent odzyskuje już po pierwszym zabiegu wysoką sprawność utraconych wcześniej funkcji. Więcej informacji o regulacji i regeneracji na poziomie endogennym neurotomu i przywracaniu właściwych funkcji układu nerwowego czytaj w książce Klawiterapia i Atlas klawiterapii.

Rozdział następny >>

Ocena i wnioski - 10