UWAGA!!!

W erze komunikacji elektronicznej widzę w Unii Europejskiej niepokojąco nadmierny rozrost bardzo drogiej administracji, której stan osobowy na dzień dzisiejszy sięga ponad 250.000 osób. Tym bardziej, że praca administracji brukselskiej jest w części dublowana z także przerośniętą administracją poszczególnych państw członków UE. – PILNE WPROWADZENIE POWSZECHNEJ OSZCZĘDNOŚCI.
Drugi problem to mnogość jałowych konferencji, szkoleń i przesadnych dotacji finansowanych z budżetu UE, syzyfowa działalność, rozrzutność i nadopiekuńczość za bardzo duże wewnętrzne zadłużanie się. – PILNE WPROWADZENIE POWSZECHNEJ OSZCZĘDNOŚCI.
Trzeci problem mimo przerośniętej etatowo administracji UE, to widzę brak stosunkowo wczesnej i skutecznej kontroli związanej z WYPRZEDZENIEM KRYZYSU W STREFIE EURO (wcześniej: Irlandia, obecnie Grecja, Portugalia, Włochy, Hiszpania, a ostatnio Węgry, - i kto wie co dalej z euro?), – PILNE WPROWADZENIE KONTROLI WYPRZEDZAJĄCEJ SYTUACJE KRYZYSOWE, A OSOBY KTÓRE ZANIEDBAŁY PRZEWIDYWANIE KRYZYSU EURO, POWINNI BYĆ ZWOLNIONE DYSCYPLINARNIE (BEZPOOWROTNIE) Z PRACY W ADMINISTRACJI UE, TO SAMO DOTYCZY ADMINISTRACJI PAŃSTW Z GRUPY OBJĘTEJ KRYZYSEM W EURO. ZANIEDBANIA ADMINISTRACJI I ZWOLNIENIA DYSCYPLINARNE URZĘDNIKÓW POWINNY BYĆ POWSZECHNIE NAGŁOŚNIONE W MASMEDIACH, - WNIOSEK: PRZESTROGA I BARDZO DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ.
Czwarty problem to niebezpieczny wzrost zadłużenia wewnętrznego wielu państw należących do UE i samej Centrali Unii Europejskiej, - WNIOSEK: PRZESTROGA I BARDZO DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ.
Piąty problem to chroniczny brak wszelkiej, konkurencyjnej innowacyjności UE w porównaniu z wiodącymi na świecie gospodarkami i nawet w większości wiodących gospodarczo państw w samej Unii Europejskiej, - WNIOSEK: PRZESTROGA BRAK KONKURENCYJNOŚCI I PRZYŚPIESZENIE INNOWACYJNOŚCI W DODATKOWYCH ZYSKACH Z KONKURENCJ MIĘDZYNARODOWEJ.
Szósty problem to brak otwartych konkursów i badań psychologicznych na wszelkie stanowiska w wyborze najlepszych kandydatów w administracji UE, WNIOSEK: PRZESTROGA I PRZYŚPIESZENIE ROZWOJU UE, - SAME ZYSKI.
Siódmy problem to niezwykle zaniedbana zdolność obronna UE także przed rodzimym terroryzmem i jego ewentualnymi LOKALNYMI usługami.
Generalnie Unię Europejską popieram we wszystkich strukturach poziomych i pionowych. – Jest to wspaniała forma koniecznej integracji w rywalizującym świecie i w BEZPIECZEŃSTWIE EGZESTENCJONALNYM LUDNOŚCI I W NATURZE.
- „… szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych”.
Zagrożenia związane z kryzysową dewastacją środowiska naturalnego jak dotychczas nie mają pełnego, holistycznego odzwierciedlenia w literaturze światowej, a tym samym w świadomości przeciętnego człowieka i w jego sumieniu, które jest stróżem wyboru decyzji etyczno-moralnych szczególnie w nagannym działaniu od myśli do czynu w bezpieczeństwie egzystencjonalnym i ochronie środowiska naturalnego.
UWAGA! Obszerne wyniki badań ale nie wyczerpujące wszystkich w/opisanych uwarunkowań, zagrożeń nad klimatem są szeroko opisane także na stronie internetowej, bez propozycji rozwiązań technicznych w bezpieczeństwie egzystencjonalnym i naprawie zdewastowanej NATURY: www.climatecrisis.net


UWAGA!!! STAN DEWASTACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO, KLIMATU ZNALAZŁ SIĘ NA GRANICY SAMOUNICESTWIENIA SIĘ LUDZKOSCI I OTACZAJĄCEJ, ŻYCIODAJNEJ NATURY. WIEMY CO JEST PRZYCZYNĄ ZAGROŻENIA W NATURZE. WIEMY JAK PRAGMATYCZNIE NAPRAWIĆ ZNISZCZONE ŚRODOWISKO NATURALNE, KLIMAT. WIEMY SKĄD POZYSKAĆ PIENIĄDZE NA REALIZACJĘ W/W CELÓW.
DOSYĆ JAŁOWYCH KONFERENCJI NA TEMAT KLIMATU ORGANIZOWANYCH ZA BARDZO DUŻE PIENIĄDZE. Dosyć mielenia w masmediach, książkach i w Internecie o zagrożeniach klimatycznych.
– MAM NADZIEJĘ, ŻE NA NAJBLIŻSZĄ SESJĘ JESIENNĄ ONZ RZĄDY POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW PRZYGOTUJĄ REALNE PROGRAMY ZAPOBIEGANIA POWODZI I SUSZY NA SWOIM TERYTORIUM WEDLE W/W ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. PRZYSTOSUJĄ REGULACJE I ROZWIĄZANIA PRAWNE DO ICH REALIZACJI. PRZYGOTUJĄ TAKŻE PROGRAM INTENSYWNEGO ROZWOJU ENERGII ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH. NATOMIAST PAŃSTWA O ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII PRZYGOTUJĄ PRODUKCJĘ URZĄDZEŃ DO OPISANEJ INFRASTUKTURY, TRANSPORTU I JEJ INSTALACJI W ZAPOBIEGANIU POWODZI I SUSZY ORAZ W POZYSKANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.
Jeśli ludzkość nie naprawi zniszczonego KLIMATU I środowiska naturalnego w pierwszej połowie XXI wieku, min. WEDLE OPISANYCH WSKAZAŃ warunkującego bezpieczeństwo i przetrwanie egzystencjonalne człowieka, fauny i flory. TO NATURA DALSZYM WZROSTEM EKSTREMALNOŚCI ŻYWIOŁÓW I KATAKLIZMÓW całkowicie zniszczy wszelkie warunki egzystencjonalne CZŁOWIEKA I PRZYRODY. - Gorąco proszę podczas czytania mieć na uwadze i w wyobraźni los egzystencjonalny za 50 lat naszych dzieci, wnuków i ich dzieci oraz fauny i flory, najogólniej - klimatu.
Każdym państwie powinny być powołane zespoły kilkuosobowe specjalistów od: klimatu, meteorologii, geodezji, geologii, gospodarki wodą niezasoloną (hydrolog), ekonomii, zasobów struktury żyzności gleby i prawnik. Wymienieni specjaliści wykonają w czasie do 2015 roku plany na podstawie map geodezyjno-wysokościowych, adaptacji terenów przyległych do rzek pod planowane poldery wodne i budowy małej retencji na wzniesieniach wg opisanych w tej książce sposobów rozwiązań projektowych. Obliczą wstępnie koszty środków i robocizny do ich wykonania. Opracowania końcowe powinny być zatwierdzone ustawą przez parlamenty państwowe. Całość bilansu dokumentacji powinna być opublikowana na jesiennej sesji ONZ w 2016 roku. Natomiast środki finansowe pozyskiwane z kopalin, ich przetwarzania i spalania powinny być na podstawie ustawy parlamentarnej zbierane od 01.01,2013 roku na konto światowego funduszu ONZ tylko dla naprawy, odbudowy utraconego klimatu wg wyżej opisanych propozycji, a wyrażonych w planach i kosztorysach realizacji poszczególnych państw, pod ścisłym nadzorem komisji ONZ składającej się także w/w organizacji.
Polska z uwagi na krótkotrwałe zagrożenia powodziowe i niedobory egzystencjonalno-bytowe wody niezasolonej w rozszerzającej się, długotrwałej suszy, w niektórych rejonach, powinna zagospodarować wodę wg opisanej propozycji w małej retencji dla odbudowy klimatu i rolnictwa. Wówczas wzmocnimy trwałość bezpieczeństwa egzystencjonalnego i rozszerzymy eksport dobrej polskiej żywności.


DLA SZANOWNYCH CZYTELNIKÓW, łączę najlepsze pozdrowienia, autor przekazanych propozycji
i rozwiązań, altruistyczny darczyńca, - umiarkowany optymista,


Ferdynand Barbasiewicz